pátek 11. dubna 2014

Oznámení

Na 3. schůzi shromáždění vlastníků jednotek konané dne 10. 4. 2014 se nedostavilo potřebné množství vlastníků jednotek, takže shromáždění nebylo usnášeníschopné. Z uvedeného důvodu výbor přistoupí ke korespondenčnímu hlasování o záležitostech, o nichž nemohlo být hlasováno.

Za výbor
Ing. Uhlíř
předseda výboru