pátek 21. března 2014

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

Výbor společenství vlastníků svolává schůzi shromáždění

Termín: 10. 4. 2014 Prezence: od 17,00 do 18,00 hod Shromáždění: od 18,00 do 21,00 hod.

Místo konání: jídelna Základní školy Janského 2189/28, Praha 5

Schůze se může zúčastnit jen vlastník, který je veden v katastru nemovitostí. Nemůže-li se některý vlastník schůze osobně zúčastnit, prosíme o zplnomocnění jiné osoby – viz vzor plné moci s poučením. Tím bude takový vlastník nápomocen k tomu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné a nedošlo ke zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti vlastníků. Upozorňujeme, že dle NOZ je nově zplnomocnění vyžadováno i mezi manželi, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů.

Program:

1) Zahájení shromáždění
  • seznámení s výsledky prezence – usnášeníschopnosti
  • volba osob zajišťujících sčítání hlasů 
  • volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
  • schválení programu 
2) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013,
3) Zpráva o činnosti výboru SVJ
4) Zpráva o činnosti správce, včetně informace ohledně změn v rozúčtování služeb od 1. 1. 2014
5) Informace k předloženým návrhům usnesení shromáždění a hlasování o nich
6) Schválení plánu hospodaření a výše záloh na rok 2014
7) Ukončení shromáždění

Podklady pro jednání schůze jsou umístěny v sekci Dokumenty. K těmto materiálům prosíme o zaslání písemných připomínek do 3. 4. 2014 na emailovou adresu výboru vybor@prague-towers.cz, popř. je možné je vhodit do schránky výboru umístěné ve věži B.

Nezapomeňte si svůj průkaz totožnosti (např. občanský průkaz), kterým je třeba se prokázat u prezence. To platí i pro osoby zmocněné zastupovat vlastníka jednotky, které u prezence odevzdávají plnou moc.